អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Wednesday, November 13th, 2019 in Announcement. No Comments

ចូលរួមដោយសេរី​ ដេីម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់យកអាហារូបករណ៍​ នៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។
ថ្ងៃទី​ ៧​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៩
វេលាម៉ោង៖​ ៩​ ដល់​ ១១​ ព្រឹក
ទីកន្លែង៖​ សាលប្រជុំ​អាគារចាស់នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


General Information