ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

On Tuesday, October 29th, 2019 in Announcement. No Comments

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងមិនទាន់ជ្រើសរើសជំនាញដើម្បីសិក្សា!
រួសរាន់ឡើង ជ្រើសយកជំនាញចិត្តវិទ្យា ក្នុងមហាវិទ្យាល័យ សង្គម​សាស្រ្ត​ និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍​នៃសាកលវិទ្យាល័យ​បាត់ដំបង អ្នកនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 50%។
#បញ្ជាក់ចំពោះតែសិស្សចុះឈ្មោះ20នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


General Information