សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង​ បានរៀបចំពិធី​ហូបអំបុក

On Wednesday, November 13th, 2019 in Ceremony. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង​ បានរៀបចំពិធី​ហូបអំបុក​ទូទាំងប្រទេស ដេីម្បីការពារជាតិ​ សាសនា​ និងព្រះមហាក្សត្រ​ នឹងញាំុអាហារសាមគ្គីរួមគ្នា​ ដេីម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ​ ខួបលេីកទី​ ៦៦។ ០៩​ វិច្ឆិកា​ ១៩៥៣​ -​ ០៩​ វិច្ឆិកា​ ២០១៩។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


General Information