សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយបំផុតលើថាមពលវារីអគ្គិសនីប្រកបដោយចីរភាព”

On Tuesday, March 5th, 2019 in Workshop. No Comments

📣📣📣ចូលរួមដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ
សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយបំផុតលើថាមពលវារីអគ្គិសនីប្រកបដោយចីរភាព”
🗓​១៥ កុម្ភៈ ២០១៩
 ០២:០០ ~ ០៣: ៣០
🏠​សាលប្រជុំ H2 សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
👤​អ្នកសម្របសម្រួលៈ កញ្ញា អ៊ុយ សុខហ៊ាង
📱 ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៧ ៤៩៥ ២៩៥
📧 uysokheang17@gmail.com

🎯បញ្ជាក់៖​ សាធារណៈជន និងនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាក៏អាចចូលរួមដោយសេរីបានផងដែរ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


General Information