ឱកាសការងារ

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement. No Comments

ឱកាសការងារ៖
សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងសូមជម្រាបដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ឬ ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាអោយបានជ្រាបថាៈ អង្គការវេទិការអនាគត បានផ្តល់ឱកាសការងារដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងចំនួន ០៣ កន្លែងអោយចូលបម្រើការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវ ឬ ជំនួយការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ។ និស្សិតនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាមុន ព្រមទាំងការចំណាយលើការធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញ ការស្នាក់នៅ និងអាហារត្រូវបានផ្តល់ជូន បន្ថែមលើកប្រាក់បៀរត្តន៍ប្រចាំខែ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងទទួលយកពាក្យបំពេញទម្រង់បែបបទ អាចមកកាន់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងកិច្ចការសាធារណៈដោយផ្ទាល់រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬ ទាញយកពាក្យតាមរយៈតំណ https://drive.google.com/open…

សម្រាប់ចម្ងល់នានាសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ 053 6666 009 / 0966 330 644

ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

សូមអរគុណ

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


General Information