ពិគ្រោះដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

ពិគ្រោះដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

On Wednesday, September 23rd, 2020 in Announcement. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (សបដ) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តារក្រុមហ៊ុន

Read more >>

Invitation for Bid

Invitation for Bid

On Thursday, April 23rd, 2020 in Announcement. No Comments

The University of Battambang is pleased to invite companies or air-con suppliers for bidding 30 air-con and 01 TV

Read more >>

Looking for Computer Suppliers

Looking for Computer Suppliers

On Friday, April 17th, 2020 in Announcement. No Comments

We are looking for computer suppliers for our project called GREENCAP Project, co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union.

Read more >>

The Royal Government of Cambodia released a sub-decree on public holiday calendar 2020

The Royal Government of Cambodia released a sub-decree on public holiday calendar 2020

On Tuesday, November 26th, 2019 in Announcement. No Comments

The Royal Government of Cambodia released a sub-decree on public holiday calendar 2020, reducing the number of days off from 26 to 22 in order to [….]

Read more >>

អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Wednesday, November 13th, 2019 in Announcement. No Comments

ចូលរួមដោយសេរី​ ដេីម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់យកអាហារូបករណ៍​ នៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា​ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង [….]

Read more >>

ឱកាសការងារ!

ឱកាសការងារ!

On Wednesday, November 13th, 2019 in Announcement. No Comments

ឱកាសការងារ! [….]

Read more >>

Job Announcement

Job Announcement

On Tuesday, October 29th, 2019 in Announcement. No Comments

~Position៖ Administration Officer ~Location៖ Battambang town ~Contact Email៖ finance@cambodianchildrenstrust.org ~Salary Range៖ $306-$407 ~Closing Date៖ 11-October-2019

Read more >>

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

On Tuesday, October 29th, 2019 in Announcement. No Comments

ដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងមិនទាន់ជ្រើសរើសជំនាញដើម្បីសិក្សា! [….]

Read more >>

ឱកាសការងារ

ឱកាសការងារ

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងសូមជម្រាបដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ឬ ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាអោយបានជ្រាបថាៈ អង្គការ [….]

Read more >>

Precongress Advanced Training Courses

Precongress Advanced Training Courses

On Saturday, October 26th, 2019 in Announcement. No Comments

Pre-congress Advanced Training Courses on “Species Distribution & Biodiversity Measurements” […]

Read more >>