មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បានរៀបចំការ ការពារសារណាបទសម្រាប់និស្សិត

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បានរៀបចំការ ការពារសារណាបទសម្រាប់និស្សិត

On Tuesday, October 29th, 2019 in Competition. No Comments

ថ្ងៃអាទិត្យ ៩រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅបន្ទប់ A1 នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា [….]

Read more >>

Examination for Foundation Year students

Examination for Foundation Year students

On Tuesday, January 23rd, 2018 in Competition. No Comments

On the morning of January 22nd, 2018, the University of Battambang

Read more >>

Dissemination seminar on “Buy Cambodian Campaign and Food Safety System in Cambodia”

Dissemination seminar on “Buy Cambodian Campaign and Food Safety System in Cambodia”

On Tuesday, May 30th, 2017 in Competition, MOU. No Comments

In the morning of May 26th, 2017 at the University of Battambang there was a dissemination seminar on “Buy Cambodian Campaign and Food

Read more >>

Two UBB students won the National Korean Speech Contest 2015

Two UBB students won the National Korean Speech Contest 2015

On Friday, January 15th, 2016 in Cetificate Ceremony, Competition. No Comments

At meeting room H2 of University of Battambang (UBB), there was a discussion between H.E. Sieng Emtotim, Rector of UBB and all lecturers, staffs, as well as students of the Institute of Foreign Language (IFL) of UBB to congratulate to 2 students of University of Battambang majoring in Korean Literature who won the National Korean […]

Read more >>