ពិភាក្សាការងារ លើបំណងចង់មកវិនិយោគទុនលើវិស័យអាកាសចរនៅខេត្តបាត់ដំបង

ពិភាក្សាការងារ លើបំណងចង់មកវិនិយោគទុនលើវិស័យអាកាសចរនៅខេត្តបាត់ដំបង

On Friday, January 17th, 2020 in The discussion. No Comments

(Khmer) ជួសមុខអោយលោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង លោកបណ្ឌិត ពេញ​ ឡាមុត និងលោកបណ្ឌិត ជា រដ្ឋា

Read more >>

Partnership initiation visit at Ubon Ratchathani University, Thailand

Partnership initiation visit at Ubon Ratchathani University, Thailand

On Tuesday, December 17th, 2019 in Cooperation Program, Official Visiting, The discussion. No Comments

UBB’s delegations led by Dr. Srean Pao, Dean of Faculty of Agriculture and Food Processing visit Ubon Ratchathani University, Thailand

Read more >>

On Monday, October 29th, 2018 in The discussion. No Comments

The Comprehensive Cambodian Peace Agreement commonly referred to as the Paris Agreement is comprised of 4 Parts signed the 23 of October 1991 ending the conflict in Cambodia.

Read more >>

On Friday, October 19th, 2018 in The discussion. No Comments

Board meeting of Quality Assurance to evaluate Master’s and PhD program under CONSEA project funded by the Erasmus Plus Programme of the European Union was held at Can Tho University, Vietnam on October 03, 2018 which is attended by eight universities in Southeast Asia and Europe.

Read more >>

Dr. Sam Rany, Vice-rector has discussed with KOICA delegates led by Mr. Kim Kisam

Dr. Sam Rany, Vice-rector has discussed with KOICA delegates led by Mr. Kim Kisam

On Tuesday, July 17th, 2018 in The discussion. No Comments

In the morning of July 12th, 2018 On behalf of H.E

Read more >>

University of Battambang organized a discussion on “The Thai Language Teaching

University of Battambang organized a discussion on “The Thai Language Teaching

On Wednesday, June 27th, 2018 in The discussion. No Comments

On Monday morning, June 25, 2018, at 10:00 am, the University of

Read more >>

meeting between delegation of the UBB ,teachers and staff

meeting between delegation of the UBB ,teachers and staff

On Tuesday, April 24th, 2018 in The discussion. No Comments

  On Tuesday afternoon, April 24, 2018, at 3:00 p.m at the University of Battambang

Read more >>

The meeting discuss about organizing joint events, legal research capacity development

The meeting discuss about organizing joint events, legal research capacity development

On Wednesday, February 28th, 2018 in The discussion. No Comments

On 26th February 2018 Faculty of Sociology and Community Development had a discussion

Read more >>

presentation about the Organizing Catalogue of Under Graduate and Post Graduate

presentation about the Organizing Catalogue of Under Graduate and Post Graduate

On Saturday, February 10th, 2018 in The discussion. No Comments

On Thursday, February 8th, 2018, Dr. Terry Trethowan, Consultancy of Rector

Read more >>

Discussed with a representative from CICP

Discussed with a representative from CICP

On Wednesday, February 7th, 2018 in The discussion. No Comments

On the morning of February 6th, 2018, the University of Battambang (UBB) received textbooks from

Read more >>