ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី

On Wednesday, December 14th, 2016 in Exchange Program. No Comments

លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានទទួលស្វាគមន៍និស្សិតផ្នែកច្បាប់មកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិ អូស្រ្តាលី មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦នេះ។ គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិតផ្នែកច្បាប់នេះ គឺដើម្បីស្វែងយល់ពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកច្បាប់របស់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងទៅដល់និស្សិត។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ