ទស្សនៈកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ អ៊ូប៊ុន រ៉ាត់ចាថានី ព្រះរាជាណាចក្រថៃ

On Tuesday, December 17th, 2019 in Cooperation Program, Official Visiting, The discussion. No Comments

គណៈប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិត ស្រ៊ាន ពៅ ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យ កសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានធ្វើទស្សនៈកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ អ៊ូប៊ុន រ៉ាត់ចាថានី ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីពិភាក្សាលើភាពជាដៃគូសហការរវាងសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីរ។ ភាពជាដៃគូគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្រ្តអាទិភាពរបស់យើងក្នុងគម្រោងកែលម្អការអប់រំនៅឧត្តមសិក្សា ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារពិភពលោក តាមរយៈក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។​

  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ