បង្កើនការយល់ដឹងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

On Thursday, November 3rd, 2016 in Presentation Program, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ លោក ប៊ិន ឆុំ សាកលវិទ្យាធិការរង នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកម្មវិធីសិក្ខាសិលាស្ដីពី “លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្ដម ជួប ប៉ារីស៍ អគ្គលេធិការរងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព។ គោលបំណងនៃសិក្ខាសិលានេះគឺដើម្បីចែករំលែក ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់និស្សិត និងសាស្រ្ដាចារ្យលើចំណុចបីសំខាន់ៗរួមមាន៖
– មូលហេតុ នឹងផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
– កាឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិ នឹងអន្ដរជាតិចំពោះការប្រែប្រួលកាសធាតុ
– ការអនុវត្ដន៍គណនាទៅលើការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិច


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ