“ផ្កាស្លាក្រោមអង្គការ”

On Monday, May 22nd, 2017 in Uncategorized. No Comments

“ផ្កាស្លាក្រោមអង្គការ” គឺជាការសម្តែងពិសេសមួយ ដែលរៀបរាប់ពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយការបង្ខិតបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ហើយវាជួយជនរងគ្រោះអោយជាសះស្បើយពីស្នាមរបួសផ្លូវអារម្មណ៍។ ការសម្តែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលន្និសីទនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នាល្ងាចថ្ងៃទី ០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការក្តីករុណា និងអង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌ ក្រោមកិច្ចសហការពីរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង និងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ