ពិគ្រោះដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ

On Wednesday, September 23rd, 2020 in Announcement. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (សបដ) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តារក្រុមហ៊ុន (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រុមលទ្ធកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នឹងដាក់ឲ្យពិគ្រោះដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដូចខាងក្រោម៖
១-សម្ភារៈការិយាល័យ
២-សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា
៣-ការងារជួសជុលបណ្ណាល័យ និងបន្ទប់ទឹក
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៕ សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ