ពិធីការពារសំណើរគម្រោងស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត

On Tuesday, December 3rd, 2019 in Ceremony. No Comments

ពិធីការពារសំណើរគម្រោងស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត របស់បេក្ខជនបណ្ឌិតពីររូបត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមវត្តមានរបស់គណៈកម្មការវាយតម្លៃវិទ្យាសាស្រ្តចំនួន ៤ រូប រួមមានកម្ពុជា បារាំង និងអាមេរិក។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ