ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយ អង្គការអនាគតកុមារ

On Saturday, December 14th, 2019 in MOU. No Comments

លោក Terence Trethowan ទីប្រឹក្សា និងជាតំណាងលោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយ អង្គការអនាគតកុមារ ដែលមានលោក Lee Henly នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអនាគតកុមារ នៅក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗរួមមាន៖
១. ធ្វើការជាមួយគ្នាលើផ្នែកស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងគម្រោងនានាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា
២. ចូលរួមដាក់គម្រោងស្នើសុំមូលនិធិរួមគ្នា
៣. ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់និស្សិតដែលជួបការលំបាក
៤. ផ្តល់ការហ្វឹកហាត់ការងារ និងឱកាសធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តទៅនិស្សិតដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភ
៥. លើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូដល់សហគមន៍


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ