លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម (UBB) មានជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោក Michael GRAS…

On Wednesday, December 21st, 2016 in The discussion. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះលោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោក Michael GRAS ទទួលបន្ទុកផ្នែក
បេសកម្មសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៃស្ថានទូតបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា។
គោលបំណងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះរួមមាន៖
o កិច្ចសហប្រតិបត្តការនៅថ្ងៃអនាគតរវាងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និង ស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់ប្រទេសបារាំង
o ពត៌មានកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរមន្រ្តីជំនាញឆ្នាំ២០១៧ និង កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង។

dfskjflsd


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ