លោក Michael GRAS មន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា…

On Wednesday, December 21st, 2016 in Internship, Workshop. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ លោក Michael GRAS មន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា បានធ្វើបទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំង” ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងដល់សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ