លោក Park ShinWoong គ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េផ្នែកសិល្បៈគំនូរនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Saturday, November 5th, 2016 in Lecturer Volunteer. No Comments

លោក Park ShinWoong គ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េផ្នែកសិល្បៈគំនូរនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងរាយការណ៍ពីលទ្ធផលបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈគំនូរ ដល់លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ នៅក្នុងនោះផងដែរ លោកជំទាវក៍បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Park ShinWoong ដែលបានចំណាយពេលវេលាក្រៅម៉ោងការងាររបស់ខ្លួនឆ្លៀតមកចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ប្អូនៗនិស្សិតទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងដោយឥតបង់ថ្លៃ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ