វេទិការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា

On Friday, November 8th, 2019 in Scholarship, Workshop. No Comments

លោកបណ្ឌិត ជា រដ្ឋា នាយកសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង អញ្ជើញជាអធិបតីតំណាង លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នៅក្នុងវេទិការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា ដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយលោក Adarsh Kumar Mishra លេខាធិការទី២ នៃស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជា ក្នុងសាលប្រជុំអគារចាស់ កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅនេះ។ វេទិការនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដល់សិស្ស និស្សិតកម្ពុជា ទៅបន្តការសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានានារបស់ប្រទេសឥណ្ឌា។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ