សេចក្តីជូនដំណឹង!!!!

On Friday, September 21st, 2018 in Announcement. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ និស្សិតទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានសហការជាមួយអង្គការ វី.អេស.អូ កម្ពុជា នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី”ស្ដង់ដារនិរន្ដភាពផលិតកម្មដំណាំស្រូវ‍”។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ មានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹង និងចំណេះដឹងអំពីស្ដង់ដារ ផលិតកម្មនិរន្ដភាពដំណាំស្រូវ ដល់និស្សិតដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍នៅពេលអនាគត និង ជ្រើសរើសនិស្សិតមានសមត្ថភាពធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ
លោក លីន មង្គល បុគ្គលិកសម្របសម្រួលគម្រោងIMA4P របស់អង្គការ វី.អេស.អូ
លេខទូរស័ព្ទ៖០៧៧ ៧៣ ០០ ៥៩

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ