សូមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា ឡេង លក្ខិណាដែលទទួលបានការសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

On Monday, August 13th, 2018 in Congratulations. No Comments

សូមអបអរសាទរដល់ កញ្ញា ឡេង លក្ខិណា ជានិស្សិតជំនាញភាសាកូរ៉េឆ្នាំ ទី២ ជំនាន់ទី១៣ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលត្រូវបានដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស របស់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ជ្រើសរើសបញ្ជូនទៅផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមុកវ៉ុន(Mokwon University) សាធារណរដ្ឋកូរ៉េរយៈពេល១ឆ្នាំ ចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ សូមជូនពរដល់កញ្ញាឱ្យទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។
바탐방대학교 한국어학과2학년인 렝 렠케나 학생에게 축하합니다. 교환학생 프로그램으로 목원대학에2018년 8월부터2019년8월까지 1년 동안 공부하러 가게 되었습니다. 한국에서 유학생활을 잘 하고 학업을 잘 이뤄 나가길 바랍니다.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ