សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីអំពីព័ត៌មានទូទៅរបស់សាធារណៈរដ្ឋឆែក(អាហាររូបករណ៍ ..)

On Wednesday, April 25th, 2018 in Internship, Scholarship. 1 Comment

សេចក្ដីជូនដំណឹង !!!
សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (UBB)មានកិត្ដយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិក សាស្រ្ដាចារ្យ សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនទាំងអស់ឱ្យបាបជ្រាបថាសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នឹងរៀបចំបទបង្ហាញស្តីអំពីព័ត៌មានទូទៅរបស់សាធារណៈរដ្ឋឆែក(អាហាររូបករណ៍ កម្មវិធីសិក្សា ផ្សេងៗ) នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ១០ ព្រឹកតទៅ នៅបន្ទប់ H2 ។
សូមចូលរួមកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នានៅក្នុង UBB ។ ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ!!!
បញ្ជាក់៖ ការចូលរួមដោយសេរី


One response to “សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីអំពីព័ត៌មានទូទៅរបស់សាធារណៈរដ្ឋឆែក(អាហាររូបករណ៍ ..)”

  1. md. raufurrahim says:

    I’m interest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ