អំណោយបរិក្ខាវេជ្ជសាស្រ្តនឹងត្រូវប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

On Tuesday, April 28th, 2020 in Uncategorized. No Comments

អំណោយបរិក្ខាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិក គួយលីន ប្រទេសចិន និងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នឹងត្រូវប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម កូវីដ ១៩។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ