សហគមន៍សារគមនាគមន៍ និងសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ២០១៦

On Wednesday, August 24th, 2016 in Exchange Program, Presentation Program, Uncategorized. No Comments

លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ត្រូវបានស្ថាប័នបណ្តាញអាស៊ីសម្រាប់ការស្រាវជ្រា សាធារណៈមតិ(ANPOR)អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកា “សហគមន៍សារគមនាគមន៍ និងសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ២០១៦ (2016 Asian Communication and Journalism Societies Forum)” នៅសហគមន៍សិក្សាស្រាវជ្រាវសារព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ប្រទេសកូរ៉េ (KSJCS) ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។ នៅក្នុងនោះ លោកជំទាវក៍បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី “ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការទំនាក់ទំនង និងអ្នកស្រាវជ្រាវទស្សនាវដ្ដីនៅកម្ពុជា” ផងដែរ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ