កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួយដូរមនុស្ស”

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួយដូរមនុស្ស”

On Tuesday, December 6th, 2016 in Internship, Workshop. No Comments

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួយដូរមនុស្ស” ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង[…]

Read more >>