មហោស្រពសិល្បៈឥណ្ឌា

មហោស្រពសិល្បៈឥណ្ឌា

On Monday, January 16th, 2017 in Exchange Program, Presentation Program. No Comments

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជា សហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង និងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀប[…]

Read more >>

បទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “កម្ពុជាក្នុងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ”

បទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “កម្ពុជាក្នុងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ”

On Thursday, January 5th, 2017 in Presentation Program, Workshop. No Comments

នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានសហការរៀបចំនូវបទបង្ហាញមួយស្តីពី៖ “កម្ពុជាក្នុងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ”[…]

Read more >>