វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពក្រោមប្រធានបទ “ការគ្រប់គ្រប់រដ្ឋបាល និងការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិត”

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពក្រោមប្រធានបទ “ការគ្រប់គ្រប់រដ្ឋបាល និងការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិត”

On Friday, March 24th, 2017 in Lecturer Exchange, Workshop. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពក្រោមប្រធានបទ “ការគ្រប់គ្រប់រដ្ឋបាល និងការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិត” នៅថ្ងៃទី ២៤ និង […]

Read more >>

កិច្ចប្រជុំសាកលវិទ្យាធិការតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំឆ្ពោះទៅរកការកសាងសមត្ថភាពនិងគំនិតច្នៃប្រឌិត

កិច្ចប្រជុំសាកលវិទ្យាធិការតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំឆ្ពោះទៅរកការកសាងសមត្ថភាពនិងគំនិតច្នៃប្រឌិត

On Monday, March 20th, 2017 in Cooperation Program, MOU, Workshop. No Comments

តបតាមលិខិតអញ្ជើញជាផ្លូវការពីស្ថាប័នសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅឧត្តមសិក្សា (EURASHE) ក្រោមគម្រោង TACTIC Erasmus+។ ប្រតិភូពីររូប គឺ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម […]

Read more >>

ទិវានារីអន្តរជាតិ!

ទិវានារីអន្តរជាតិ!

On Tuesday, March 7th, 2017 in Uncategorized. No Comments

ការគោរពសិទ្ធិស្រ្តី ផ្តល់តម្លៃអោយស្រ្តី និងការផ្តល់ឱកាសអោយស្រ្តីបានចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងសង្គម គឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

Read more >>

កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការចម្រុះថ្នាក់ជាតិលើកទី២

កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការចម្រុះថ្នាក់ជាតិលើកទី២

On Friday, March 3rd, 2017 in Cooperation Program, The discussion, Workshop. No Comments

(English) His Excellency Dr. Touch Visalsok, Undersecretary of State of the Ministry of Education Youth and Sport opened The 2nd National Joint

Read more >>