ពិធីវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់ការងារ និងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

ពិធីវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់ការងារ និងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Saturday, July 8th, 2017 in Cetificate Ceremony, Cooperation Program, Exchange Program, Presentation Program. No Comments

ពិធីវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការហ្វឹកហាត់ការងារ និងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង របស់និស្សិត ០៣រូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Rajamangala

Read more >>

កសិកម្មកម្ពុជា និងកូរ៉េ

កសិកម្មកម្ពុជា និងកូរ៉េ

On Saturday, July 8th, 2017 in Ceremony, Cooperation Program, The discussion, Workshop. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំនូវសិក្ខាសាលាស្តីពី

Read more >>

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត រឿត ណារ៉ី ជាប់អាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត រឿត ណារ៉ី ជាប់អាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌

On Saturday, July 8th, 2017 in Exchange Program, Scholarship. No Comments

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត រឿត ណារ៉ី សិក្សាជំនាញអក្សរសាស្ត្រកូរ៉េ ឆ្នាំទី៤ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស ដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសកូរ៉េ

Read more >>

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត គយ សុខា សិក្សាជំនាញកែច្នៃអាហារ ឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត គយ សុខា សិក្សាជំនាញកែច្នៃអាហារ ឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ

On Monday, July 3rd, 2017 in Exchange Program, Scholarship. No Comments

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត គយ សុខា សិក្សាជំនាញកែច្នៃអាហារ ឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ ដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍កម្មវិធី

Read more >>

កម្មវិធីហាត់ការ CHEVENING

កម្មវិធីហាត់ការ CHEVENING

On Monday, July 3rd, 2017 in Internship. No Comments

ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបាន សហការជាមួយសមាគមអតីតនិសិ្សត ”ឈីវីនីង“ អង់គ្លេសនៃកម្ពុជា (BCAAC) បានផ្តួចផ្តើមបង្កើត

Read more >>