សិក្ខាសាលាស្តីពី “ស្រ្តី និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ”

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ស្រ្តី និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ”

On Friday, September 1st, 2017 in Workshop. No Comments

នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវសៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានផ្ដល់កិត្តិយស

Read more >>