កម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និងរង្វាន់ចំពោះនិស្សិតឆ្នើមទាំង២០ រូប គម្រោង One-Asia Foundation

កម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និងរង្វាន់ចំពោះនិស្សិតឆ្នើមទាំង២០ រូប គម្រោង One-Asia Foundation

On Thursday, October 19th, 2017 in Ceremony, Cetificate Ceremony. No Comments

សូមអបអរសាទរចំពោះនិស្សិតឆ្នើមទាំង២០ រូប នៃដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា

Read more >>