កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្តីពី៖ “ការអនុវត្តនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល”

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្តីពី៖ “ការអនុវត្តនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល”

On Monday, June 22nd, 2020 in meeting. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្តីពី៖ “ការអនុវត្តនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល” ស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោង (HEIP)

Read more >>

(English) The first delivery of GREENCAP Equipment

(English) The first delivery of GREENCAP Equipment

On Sunday, June 7th, 2020 in Uncategorized. No Comments

(English) the first Equipment for implementing this project has arrived at UBB

Read more >>