សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង តំឡើងម៉ាស៊ីន Server ស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោង LBE ក្រោមជំនួយឧបត្តម្ភពី (JICA)

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង តំឡើងម៉ាស៊ីន Server ស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោង LBE ក្រោមជំនួយឧបត្តម្ភពី (JICA)

On Thursday, July 9th, 2020 in Support Equipment. No Comments

ស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោង Laboratory-Based Education (LBE) ក្រោមជំនួយឧបត្តម្ភពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA)

Read more >>

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាង ស.ប.ដ និងក្រុមហ៊ុន ខេមបូចប ដតខម

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាង ស.ប.ដ និងក្រុមហ៊ុន ខេមបូចប ដតខម

On Thursday, July 9th, 2020 in Ceremony, MOA, MOU. No Comments

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង និងក្រុមហ៊ុន ខេមបូចប ដតខម

Read more >>