សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងកំពុងប្រែខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងកំពុងប្រែខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

On Thursday, October 1st, 2020 in meeting. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈប្រតិភូអន្តរក្រសួង នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច….

Read more >>