សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

On Saturday, August 25th, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!
អាហាររូបករណ៍​ថ្នាក់​ក្រោយ​ឧត្ដម​សិក្សា​នៅ​សាធារណៈរដ្ឋ​ឆែក ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៩
បើសិនជាប្អូនៗ សិស្សនិស្សិត មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅសិក្សានៅសាធារណៈរដ្ឋ ឆែក ប្អូនៗអាចស្នើរសំុអាហាររូបករណ៍នេះបាន ដោយធ្វើតាមការណែនាំ នៃកម្មវិធីជាក់ស្តែង។
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://goo.gl/bVZW1d
– កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖ ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨
សូមអោយសំណាងល្អ!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ