សេចក្តីជូនដំណឹង!!!!!!!

On Tuesday, September 25th, 2018 in Announcement. No Comments

សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ “ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងការងាររបស់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា (ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត)”។ សិក្ខាសាលានេះ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ ខេនធើ ប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ