សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

On Saturday, May 19th, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!
សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក និងនិស្សិតទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងរៀបការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ ថ្នាក់ក្រោយឧត្ដមសិក្សា ថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ទៅសិក្សានៅប្រទេសដូចមានរៀបរាប់ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម។ សូមអរគុណ!!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ