សេចក្តីជូនដំំណឹងពីការសិក្ខាសាលា

On Saturday, August 11th, 2018 in Announcement. No Comments

តើអ្នកជាបេក្ខជនបណ្ឌិត ឬអ្នកមានបំណងបន្តយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនាពេលអនាគត?
មកទីនេះ! អ្នកនឹងទទួលបានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ នឹងគន្លឺះល្អៗក្នុងការបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតដោយជោគជ័យទាំងនៅក្នុងប្រទេស នឹងក្រៅប្រទេស។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ