សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី​អាហារូបករណ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូល

On Sunday, August 26th, 2018 in Announcement, Scholarship. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូលមានសេចក្តីរីករាយសូមប្រកាសថា「អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ SNU 」មានសម្រាប់ឆមាសនិទាឃរដូវ 2019 ។ SNU សូមអញ្ជើញសិស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្ហាញពីការសន្យាសិក្សាសម្រាប់ឆមាសបន្ទាប់! សូមមើលព័ត៌មានដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការពិពណ៌នាលំអិតនៃអាហារូបករណ៍។

ទាញយកទម្រង់ពាក្យសុំនៅទីនេះ: https://docs.google.com/…/1dHODaA94fgBN8IYzyrYQXajZ3r…/edit…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ