សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!

On Friday, June 22nd, 2018 in Announcement. No Comments

សេចក្ដីជូនដំណឹង!!!
សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នឹងរៀបចំ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី Project Management(PRINCE2), Financial and Human Resource Management, and Administrative Management and Student Enrolment។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូម លោកសាកលវិទ្យាធិការរង លោក-លោកស្រី ជាព្រឹទ្ធបុរស ព្រឹទ្ធបុរសរង នាយក នាយករង ប្រធាន អនុប្រធាន នៃគ្រប់មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាន ការិយាល័យ មជ្ឈមណ្ឌល លោក-លោកស្រី ជាបុគ្គលិក សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិតទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួម។
• កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
• ទីកន្លែង៖ បន្ទប់ប្រជុំA និងB
• ម៉ោង៖ ០៧:៣០ ព្រឹកតទៅ

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ