សិក្ខាសាលាពី “ចលនាឥដ្ឋពណ៌បៃតង”

On Thursday, December 13th, 2018 in Workshop. No Comments

ចាប់ បើកទទួលចុះឈ្មោះហើយ! ! !
មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្រ្ត និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានសហការជាមួយនឹងគម្រោង ចលនាឥដ្ឋពណ៌បៃតង បានរៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាពី “ចលនាឥដ្ឋពណ៌បៃតង” ។ ហើយពេលនេះ
ពាក្យចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុង សិក្ខាសាលា “ចលនាឥដ្ឋពណ៌បៃតង” ចាប់ផ្តើមបើកហើយ!!!
តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាបរិស្ថាន ពិសេសបញ្ហាសំណល់ប្លាស្ទិកដែរឬទេ?
តើអ្នកគាំទ្រ និងចង់យល់ដឹងបន្ថែមពីការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គដែរឬទេ?
បើចម្លើយរបស់អ្នកគឺ “បាទឬចាស” កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះគឺពិតជាត្រូវសម្រាប់អ្នក ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងការចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណនេះ៖ https://goo.gl/forms/8DgUKwF83Z53Plb03
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ដល់ ២៧ មករា ២០១៩
ទីកន្លែង៖ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្រុងបាត់ដំបង
ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី ២៣ ធ្នូ ២០១៨ (ល្វែងម៉ោង GMT+7)
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬចំងល់ផ្សេងៗ សូមផ្ញើសារមកកាន់ផេកពួកយើង។
រួសរាន់ឡើង!!! កុំឱ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅឱ្យសោះ ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ