ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពី “កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលចិត្តវិទ្យា”

On Monday, July 10th, 2017 in Cooperation Program. No Comments

លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពី “កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលចិត្តវិទ្យា” ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមន៍ ADEPASE ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ដល់ទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងទូលូស ប្រទេសបារាំង។ កិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតសំខាន់លើការបង្កើតមុខវិជ្ជាចិត្តសាស្រ្តនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Toulouse Jean Jaures ប្រទេសបារាំង។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ