ជួបគ្នានៅថ្ងៃបើកបវេសនកាលនៅថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨នេះ

ជួបគ្នានៅថ្ងៃបើកបវេសនកាលនៅថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨នេះ

On Wednesday, November 28th, 2018 in Announcement. No Comments

ជួបគ្នានៅថ្ងៃបើកបវេសនកាលនៅថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨

Read more >>

(English) Announcement !!! Scholarships, Master’s and Bachelor’s degree

(English) Announcement !!! Scholarships, Master’s and Bachelor’s degree

On Saturday, November 24th, 2018 in Announcement. No Comments

(English) សេចក្តីជូនដំណឹង!!!
អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបរិញ្ញាបត្រ ទៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩

Read more >>

(English) Bachelor’s and Master’s programs at Battambang University

(English) Bachelor’s and Master’s programs at Battambang University

On Saturday, November 24th, 2018 in Announcement. No Comments

បវេសនកាលថ្មី ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលរៀន និងចាប់ផ្តើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះហើយ។ សូមរួសរាន់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់សាលាក្រោយឧត្តមនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 017 39 59 79 ឬ សារអេឡិចត្រូនិក tansolida@ubb.edu.kh

Read more >>

(English) Good opportunity for UBB’s students to apply for this scholarship

(English) Good opportunity for UBB’s students to apply for this scholarship

On Monday, November 19th, 2018 in Announcement, Scholarship. No Comments

(English) Good opportunity for UBB’s students to apply this scholarship. Master of Science in Food Security and Climate Change. Further information please direct contact to info@msfscc.org

Read more >>

(English) សេចក្តីជូនដំំណឹង

(English) សេចក្តីជូនដំំណឹង

On Thursday, November 15th, 2018 in Announcement. No Comments

Sorry, this entry is only available in English.

Read more >>

(English) សេចក្តីជូនដំំណឹង

(English) សេចក្តីជូនដំំណឹង

On Thursday, November 15th, 2018 in Announcement. No Comments

Sorry, this entry is only available in English.

Read more >>

(English) សេចក្តីជូនដំណឹង

(English) សេចក្តីជូនដំណឹង

On Wednesday, November 14th, 2018 in Announcement. No Comments

Sorry, this entry is only available in English.

Read more >>

(English) សេចក្ដីជូនដំណឹង

(English) សេចក្ដីជូនដំណឹង

On Saturday, November 10th, 2018 in Announcement. No Comments

(English) ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីសម្រាប់ស្ដី(Asia University for Women-AUW) នៃប្រទេសបង់ក្លាដែស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩។

Read more >>

On Thursday, November 1st, 2018 in Announcement. No Comments

(English) Participant-Driven Professional Development : Sunday, 11 Nov 2018, 8:00-16:00 @ University of Battambang.

Read more >>

On Monday, October 22nd, 2018 in Announcement. No Comments

(English) CALL for APPLICATIONS: International Joint Masters’ Degree Program in Limnology & Wetland Management (LWM), commencing in October 2019

Read more >>