សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងកំពុងប្រែខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងកំពុងប្រែខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

On Thursday, October 1st, 2020 in meeting. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈប្រតិភូអន្តរក្រសួង នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច….

Read more >>

កិច្ចប្រជុំសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

កិច្ចប្រជុំសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

On Monday, September 7th, 2020 in meeting. No Comments

ឯកឧត្តម សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង តំណាងឯកឧត្តម ស សុខា

Read more >>

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្តីពី៖ “ការអនុវត្តនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល”

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្តីពី៖ “ការអនុវត្តនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល”

On Monday, June 22nd, 2020 in meeting. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្តីពី៖ “ការអនុវត្តនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល” ស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោង (HEIP)

Read more >>

គម្រោងហ្វូតឌីលើកទី២

គម្រោងហ្វូតឌីលើកទី២

On Tuesday, October 29th, 2019 in meeting. No Comments

គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិត សំ រ៉ានី សាកលវិទ្យាធិការរង កញ្ញា ញូូង គឹមស៊ាង ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ និងលោក វ័រ ភីរម្យ មន្រ្តី [….]

Read more >>

ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងនិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងនិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

On Tuesday, October 29th, 2019 in Cooperation Program, meeting. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង រួមសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ(កម្ពុជា) សាកលវិទ្យាល័យ អាន យ៉ាង និងសាកលវិទ្យាល័យ ខេន ធើ (វៀតណាម) សាកលវិទ្យាល័យ ទូលូ៣(បារាំង) […..]

Read more >>

Digi-CHE-Asia

Digi-CHE-Asia

On Tuesday, October 29th, 2019 in meeting. No Comments

On 5-6 September 2019 at the National Technical University of Athens (NTUA), Greece, Dr. Sam Rany, Vice-Rector and Mr. Tieng Morin, [….]

Read more >>

កិច្ចប្រជុំគ្រប់គ្រងគម្រោងលើកទីបី ” ការរៀនសូត្រសកម្មក្នុងការអប់រំវិស្វកម្ម”

កិច្ចប្រជុំគ្រប់គ្រងគម្រោងលើកទីបី ” ការរៀនសូត្រសកម្មក្នុងការអប់រំវិស្វកម្ម”

On Monday, July 1st, 2019 in Cooperation Program, meeting. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ […]

Read more >>

(English) the Kick-Off Meeting of BALANCE Project and Study Visits hosted by the University of Alicante

(English) the Kick-Off Meeting of BALANCE Project and Study Visits hosted by the University of Alicante

On Thursday, March 7th, 2019 in meeting. No Comments

(English) Alicante (March 1, 2019): H.E. Sieng Emtotim, Rector, Dr. Sam Rany, Vice-Rector, and Mrs. Chan Sokha, Chief of Administration and Finance Office of UBB have attended […]

Read more >>

(English) “The Project for Strengthening Engineering Education and Research for Industrial Development”

(English) “The Project for Strengthening Engineering Education and Research for Industrial Development”

On Tuesday, March 5th, 2019 in meeting. No Comments

(English) On Wednesday 13th February 2019, Faculty of Science and Technology has organized “The Project for Strengthening Engineering Education and Research for Industrial Development in Cambodia” […]

Read more >>

(English) Presentation on “Ecological assessment of river health ecosystem”

(English) Presentation on “Ecological assessment of river health ecosystem”

On Tuesday, March 5th, 2019 in Conference, meeting. No Comments

(English) On Friday morning of 01st February 2019, the research team from University of Battambang were invited by the Battambang Provincial Hall to present university’s research projects on […]

Read more >>