កិច្ចប្រជុំគ្រប់គ្រងគម្រោងលើកទីបី ” ការរៀនសូត្រសកម្មក្នុងការអប់រំវិស្វកម្ម”

កិច្ចប្រជុំគ្រប់គ្រងគម្រោងលើកទីបី ” ការរៀនសូត្រសកម្មក្នុងការអប់រំវិស្វកម្ម”

On Monday, July 1st, 2019 in Cooperation Program, meeting. No Comments

កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការ […]

Read more >>

(English) the Kick-Off Meeting of BALANCE Project and Study Visits hosted by the University of Alicante

(English) the Kick-Off Meeting of BALANCE Project and Study Visits hosted by the University of Alicante

On Thursday, March 7th, 2019 in meeting. No Comments

(English) Alicante (March 1, 2019): H.E. Sieng Emtotim, Rector, Dr. Sam Rany, Vice-Rector, and Mrs. Chan Sokha, Chief of Administration and Finance Office of UBB have attended […]

Read more >>

(English) “The Project for Strengthening Engineering Education and Research for Industrial Development”

(English) “The Project for Strengthening Engineering Education and Research for Industrial Development”

On Tuesday, March 5th, 2019 in meeting. No Comments

(English) On Wednesday 13th February 2019, Faculty of Science and Technology has organized “The Project for Strengthening Engineering Education and Research for Industrial Development in Cambodia” […]

Read more >>

(English) Presentation on “Ecological assessment of river health ecosystem”

(English) Presentation on “Ecological assessment of river health ecosystem”

On Tuesday, March 5th, 2019 in Conference, meeting. No Comments

(English) On Friday morning of 01st February 2019, the research team from University of Battambang were invited by the Battambang Provincial Hall to present university’s research projects on […]

Read more >>

On Wednesday, October 3rd, 2018 in meeting. No Comments

(English) The CONSEA Stakeholders’ Workshop and Steering Committee Meeting and Advance Training course on Remote Sensing for Environmental Assessment at Can Tho University, Vietnam on the first day was very fruitful.

Read more >>

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយលើការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយលើការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត

On Friday, August 24th, 2018 in meeting. No Comments

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២កើត ស្រាពណ៍ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក

Read more >>


មន្រ្តីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងចំនួន០៣រូប បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកកម្មវិធីគម្រោង SICA

មន្រ្តីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងចំនួន០៣រូប បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកកម្មវិធីគម្រោង SICA

On Tuesday, June 12th, 2018 in meeting. No Comments

ថ្ងៃព្រហស្បត៍ ៩រោច និង ថ្ងៃសុក្រ ១០រោច ខែជេស្ឋ សំរឹទ្ធស័ក ពស ២៥៦២

Read more >>