បទបង្ហាញស្តីពី “ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌា”

បទបង្ហាញស្តីពី “ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌា”

On Monday, October 24th, 2016 in Presentation Program. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឯកឧត្តម Naveen Srivastava ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីផ្តល់នូវបទបង្ហាញផ្ទាល់ស្តី [..]

Read more >>

កិច្ចប្រជុំនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៅបាណន់

កិច្ចប្រជុំនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៅបាណន់

On Thursday, October 20th, 2016 in Presentation Program. No Comments

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ[…]

Read more >>

សហគមន៍សារគមនាគមន៍ និងសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ២០១៦

សហគមន៍សារគមនាគមន៍ និងសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ២០១៦

On Wednesday, August 24th, 2016 in Exchange Program, Presentation Program, Uncategorized. No Comments

លោកជំទាវ សៀង ឯមទទឹម សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ត្រូវបានស្ថាប័នបណ្តាញអាស៊ីសម្រាប់ការស្រាវជ្រា សាធារណៈមតិ(ANPOR)អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកា […]

Read more >>

Youth and Human Rights cooperated with CHRC

Youth and Human Rights cooperated with CHRC

On Monday, August 15th, 2016 in Cooperation Program, Presentation Program, Workshop. No Comments

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង បានរៀបចំបទបង្ហាញមួយស្តីពី “យុវជន និងសិទ្ធិមនុស្ស” ក្រោមអធិបតីភាព […]

Read more >>

“Why Stop? short film” Workshop

“Why Stop? short film” Workshop

On Monday, August 1st, 2016 in Cooperation Program, Presentation Program, Workshop. No Comments

University of Battambang (UBB) and CARE Organization, Cambodia jointly organized a workshop on “Why Stop? short film competition and screening on short film of what […]

Read more >>

CONSERVATION AND ENHANCEMENT OF URBAN HERITAGE IN BATTAMBANG CITY

CONSERVATION AND ENHANCEMENT OF URBAN HERITAGE IN BATTAMBANG CITY

On Wednesday, May 25th, 2016 in Presentation Program, Workshop. No Comments

University of Battambang had a great honor to host a two special presentations on “CONSERVATION AND ENHANCEMENT OF URBAN HERITAGE IN BATTAMBANG […]

Read more >>

The Development Trajectory of Teacher’s Career

The Development Trajectory of Teacher’s Career

On Thursday, May 12th, 2016 in Cooperation Program, Presentation Program. No Comments

Mr. Bin Chhom, vice rector of University of Battambang was invited to open remark a workshop on “The Development Trajectory of Teacher’s Career” which was […]

Read more >>

Europe Day 2016

Europe Day 2016

On Tuesday, May 10th, 2016 in Presentation Program, Workshop. No Comments

University of Battambang had a great honor to conduct a workshop on “Europe Day 2016” presided over by Mr. Bin Chhom, Vice Rector of University of Battambang and H.E Bill […]

Read more >>

Presentation on Writing Professional Biography and Presentation Skill

Presentation on Writing Professional Biography and Presentation Skill

On Saturday, April 30th, 2016 in Presentation Program. No Comments

Under the cooperation between University of Battambang (UBB) and Lower Mekong Initiative Project of US Embassy in Cambodia, UBB conducted a presentation on “Writing Professional Biography and Presentation Skill”. This program was presided over by H.E Sieng Emtotim, Rector of University of Battambang and Ms. Kimberly Chilmonik, English Language Fellow from US Embassy Phnom Penh, […]

Read more >>