អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ រ៉ន ចាន់ធឿនមានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ រ៉ន ចាន់ធឿនមានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

On Friday, January 26th, 2018 in Scholarship. 1 Comment

សូមអបអរសាទរនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ ឃឹម កណ្ណិកា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ ឃឹម កណ្ណិកា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

On Friday, January 26th, 2018 in Scholarship. No Comments

សូមអបអរសាទរនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ឈ្មោះ ឃឹម កណ្ណិកា

Read more >>

អបអរសាទរនិស្សិតឈ្មោះ ពុជ ចាន់ណា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

អបអរសាទរនិស្សិតឈ្មោះ ពុជ ចាន់ណា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

On Friday, January 26th, 2018 in Scholarship, Uncategorized. No Comments

សូមអបអរសាទរនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

Read more >>

សូមអបអរសាទរចំពោះលោក អេង ទិត្យា បុគ្គលិកមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា

សូមអបអរសាទរចំពោះលោក អេង ទិត្យា បុគ្គលិកមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា

On Tuesday, August 15th, 2017 in Scholarship. No Comments

សូមអបអរសាទរចំពោះលោក អេង ទិត្យា បុគ្គលិកមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលបានទទួលអាហាររូបករណ៍

Read more >>

អបអរសាទរ ចំពោះ លោក​ ថាច់​ ប៊ុន​រឿន​ នាយកសាលាក្រោយឧត្តម

អបអរសាទរ ចំពោះ លោក​ ថាច់​ ប៊ុន​រឿន​ នាយកសាលាក្រោយឧត្តម

On Tuesday, July 18th, 2017 in Cooperation Program, Exchange Program, Scholarship. No Comments

អបអរសាទរ ចំពោះ លោក​ ថាច់​ ប៊ុន​រឿន​ នាយកសាលាក្រោយឧត្តម​ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង​ ដែលទទួលបានអាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត

Read more >>

សូមស្វាគមន៍ចំពោះនិស្សិតឈ្មោះ Kateřina Šidlová និងMs. Markéta Koláčková មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាសារិក នៃសាធារណៈរដ្ឋឆែក

សូមស្វាគមន៍ចំពោះនិស្សិតឈ្មោះ Kateřina Šidlová និងMs. Markéta Koláčková មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាសារិក នៃសាធារណៈរដ្ឋឆែក

On Tuesday, July 18th, 2017 in Cooperation Program, Exchange Program, Scholarship. No Comments

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ចំពោះនិស្សិតឈ្មោះ Kateřina Šidlová មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាសារិក នៃសាធារណៈរដ្ឋឆែក

Read more >>

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត រឿត ណារ៉ី ជាប់អាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត រឿត ណារ៉ី ជាប់អាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌

On Saturday, July 8th, 2017 in Exchange Program, Scholarship. No Comments

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត រឿត ណារ៉ី សិក្សាជំនាញអក្សរសាស្ត្រកូរ៉េ ឆ្នាំទី៤ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស ដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសកូរ៉េ

Read more >>

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត គយ សុខា សិក្សាជំនាញកែច្នៃអាហារ ឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត គយ សុខា សិក្សាជំនាញកែច្នៃអាហារ ឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ

On Monday, July 3rd, 2017 in Exchange Program, Scholarship. No Comments

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត គយ សុខា សិក្សាជំនាញកែច្នៃអាហារ ឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ ដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍កម្មវិធី

Read more >>

The scholarship under the ERASMUS PLUS project for 5 months

The scholarship under the ERASMUS PLUS project for 5 months

On Tuesday, June 27th, 2017 in Exchange Program, Scholarship. No Comments

Congratulations to UBB’s staffs and student, We wish them a successful study and safe flight in the upcoming September 2017!

Read more >>

អបអរសាទរ និស្សិត ហ៊ូ គីមហួយ ជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ

អបអរសាទរ និស្សិត ហ៊ូ គីមហួយ ជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ

On Tuesday, June 27th, 2017 in Scholarship. No Comments

អបអរសាទរ ចំពោះនិស្សិត ហ៊ូ គីមហួយ សិក្សាជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស ឆ្នាំទី៣ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស ដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សា

Read more >>