សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង តំឡើងម៉ាស៊ីន Server ស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោង LBE ក្រោមជំនួយឧបត្តម្ភពី (JICA)

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង តំឡើងម៉ាស៊ីន Server ស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោង LBE ក្រោមជំនួយឧបត្តម្ភពី (JICA)

On Thursday, July 9th, 2020 in Support Equipment. No Comments

ស្ថិតក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោង Laboratory-Based Education (LBE) ក្រោមជំនួយឧបត្តម្ភពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA)

Read more >>

Invitation To Bid for our Cambodian Partners Universities’ equipment on the account of DOCKSIDE Project

Invitation To Bid for our Cambodian Partners Universities’ equipment on the account of DOCKSIDE Project

On Tuesday, December 12th, 2017 in Cooperation Program, Support Equipment. No Comments

On 7th December 2017, DOCKSIDE Project made a publication on the local newspaper The Phnom Penh Postin regards to the Invitation

Read more >>

374 books donated by The Secretariat General of Senate

374 books donated by The Secretariat General of Senate

On Monday, January 25th, 2016 in Support Equipment. No Comments

H.E. Oum Sarith’s colleagues have been brought 374 books from the Secretariat General of Senate to UBB Library. The University of Battambang (UBB) would like to express a profound thanks to H.E. Oum Sarith, Secretary General of the Secretariat General of Senate for donating 374 books to library of the University of Battambang in order […]

Read more >>

Handed over sports equipment to UBB

Handed over sports equipment to UBB

On Friday, October 30th, 2015 in Support Equipment. No Comments

Hakubaku Company, Japan had handed over sports equipment to the University of Battambang and pledged to coach students who love football as well. Hakubaku Company has partnered with the University of Battambang in experiment Millet, a type of wheat for food production.

Read more >>