អបអរសាទរដល់និស្សិតឈ្មោះកែវ ឆដាដែលបានប្រលងជាប់ទទួលបានការងារនៅក្នុងអង្គការ

On Wednesday, May 16th, 2018 in Ceremony. No Comments

វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង សូមអបអរសាទរដល់និស្សិតឈ្មោះកែវ ឆដាដែលបានប្រលងជាប់ទទួលបានការងារនៅក្នុងអង្គការកយកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការិយាល័យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។សូមជូនពរឲ្យប្អូនជួបតែសំណាងល្អ និងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារជារៀងរហូត។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ