អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ សិទ្ធ សុធា បានទៅចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរុំនៅសាកលវិទ្យាល័យ SUT

On Friday, February 9th, 2018 in Ceremony. No Comments

សូមអបអរសាទរនិស្សិតឆ្នាំទី៣ នៃមហា វិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ឈ្មោះ សិទ្ធ សុធា ជំនាញវិស្វករសំណង់ស៊ីវិល ដែលបានទទួលឱកាសទៅចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរុំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Suranaree University Of Technology(SUT) តាមរយៈកម្មវិធីGlobal Project Based learning(GPBL)។ សូមជូនពរសុខភាពល្អ និងការសិក្សាប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ