អបអរសាទរដល់ លោកយឿម សាលី ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េ

On Monday, August 13th, 2018 in Congratulations. 1 Comment

សូមអបអរសាទរដល់ លោកយឿម សាលី សាស្រ្តាចារ្យភាសាកូរ៉េ និងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េ ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ ជុងប៊ុក(Chungbuk National University) សាធារណរដ្ឋកូរ៉េរយៈពេល២ឆ្នាំ ចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ខែសីហា​ឆ្នាំ២០២០។ សូមជូនពរដល់លោកទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។ 바탐방대학교 외국어학부 한국어학과의 교수이자 코디네이터인 여음 쌀리 교수께 축하드립니다. 한국 정부 장학금(KGSP)을 받아서 8월 2018년부터 8월2년 동안 대한민국 충북대학에서 석사과정을 밟게 되었습니다. 한국에서 유학생활을 잘 하고 학업을 잘 이뤄 나가길 바랍니다. 


One response to “អបអរសាទរដល់ លោកយឿម សាលី ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េ”

  1. Sodara Kaing says:

    Today I just visited of UBB’s website. And I was interesting with this news. The person who join collage with Korean Department of Institute of Foreign Language of University of Battambang. Those are hard working of him. I wish him all the best things when he study at Korea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ