អបអរសាទរនិស្សិត ឈ្មោះ ឃឹម កណ្ណិកា មានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

On Friday, January 26th, 2018 in Scholarship. No Comments

សូមអបអរសាទរនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ឈ្មោះ ឃឹម កណ្ណិកា ជំនាញភាសាកូរ៉េ ជំនាន់ទី១១ ដែលបានទទួលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ជុងប៊ុក(ChungBuk)នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ តាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតរយៈពេល១ឆ្នាំ។ សូមជូនពរសុខភាពល្អ និងការសិក្សាប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


ព័ត៌មានទូទៅ